آرسنال – هال سیتی
شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۵
ساعت ۱۶:۰۰
رمز : ۱۲۳۴
شبکه پخش کننده : این بازی از شبکه “لایو” پخش خواهد شد